Play Music

 

 

  Concert & Marching Percussion > JINBAO
 
     JBBD-3618  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : กลองใหญ่คอนเสิร์ต - Concert Bass Drum
ราคา : 44000 บาท
รายละเอียดสินค้า : เส้นผ่าศูนย์กลาง 36 นิ้ว/ตัวถังไม้ Maple/หนังกลอง Jinbao/พร้อมขาตั้ง

[More Detail]
     JBBD-4018  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : กลองใหญ่คอนเสิร์ต - Concert Bass Drum
ราคา : 58000 บาท
รายละเอียดสินค้า : เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว/ตัวถังไม้ Maple/หนังกลอง Jinbao/พร้อมขาตั้ง

[More Detail]
     JBMBZ-1614  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง - Marching Bass Drum
ราคา : 6800 บาท
รายละเอียดสินค้า : เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว/ พร้อมขาแขวนรุ่น HD-8E และไม้ตี / Made In China

[More Detail]
     JBMBZ-1814  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง - Marching Bass Drum
ราคา : 7200 บาท
รายละเอียดสินค้า : เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว/ พร้อมขาแขวนรุ่น HD-8E และไม้ตี / Made In China

[More Detail]
     JBMBZ-2014  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง - Marching Bass Drum
ราคา : 7600 บาท
รายละเอียดสินค้า : เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว/ พร้อมขาแขวนรุ่น HD-8E และไม้ตี / Made In China

[More Detail]
     JBMBZ-2214  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง - Marching Bass Drum
ราคา : 8000 บาท
รายละเอียดสินค้า : เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 นิ้ว/ พร้อมขาแขวนรุ่น HD-8E และไม้ตี / Made In China

[More Detail]
     JBMBZ-2414  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง - Marching Bass Drum
ราคา : 8400 บาท
รายละเอียดสินค้า : เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว/ พร้อมขาแขวนรุ่น HD-8E และไม้ตี / Made In China

[More Detail]
     JBMBZ-2614  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง - Marching Bass Drum
ราคา : 8800 บาท
รายละเอียดสินค้า : เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 นิ้ว/ พร้อมขาแขวนรุ่น HD-8E และไม้ตี / Made In China

[More Detail]
     JBMPZ-1412A  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : กลองสแนร์มาร์ชชิ่ง - Marching Snare Drum
ราคา : 17000 บาท
รายละเอียดสินค้า : เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว/พร้อมขาแขวน รุ่น HD-8 และไม้ตี / Made In China

[More Detail]
     JBQAZ-06  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : กลองทอมมาร์ชชิ่ง - Multiple Toms
ราคา : 11000 บาท
รายละเอียดสินค้า : ขนาดกลอง 6+6+8+10+12+13 นิ้ว/ พร้อมขาแขวนรุ่น HD-8E และไม้ตี / Made In China

[More Detail]
     JBTB-0609  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : ไชม์ - Chimes
ราคา : 108000 บาท
รายละเอียดสินค้า : Professional Brass/ 1-1/3 Octaves C-G

[More Detail]
     JBTC-0521  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : กลองทิมพานี - Timpani
ราคา : 90000 บาท
รายละเอียดสินค้า : เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว/ตัวถัง ทองแดง (Copper)/หนังกลอง Remo

[More Detail]
     JBTC-0521  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : กลองทิมพานี - Timpani
ราคา : 92000 บาท
รายละเอียดสินค้า : เส้นผ่าศูนย์กลาง 23 นิ้ว/ตัวถัง ทองแดง (Copper)/หนังกลอง Remo

[More Detail]
     JBTC-0521  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : กลองทิมพานี - Timpani
ราคา : 96000 บาท
รายละเอียดสินค้า : เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 นิ้ว/ตัวถัง ทองแดง (Copper)/หนังกลอง Remo

[More Detail]
     JBTC-0521  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : กลองทิมพานี - Timpani
ราคา : 100000 บาท
รายละเอียดสินค้า : เส้นผ่าศูนย์กลาง 29 นิ้ว/ตัวถัง ทองแดง (Copper)/หนังกลอง Remo

[More Detail]
     JBTC-0521  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : กลองทิมพานี - Timpani
ราคา : 102000 บาท
รายละเอียดสินค้า : เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 นิ้ว/ตัวถัง ทองแดง (Copper)/หนังกลอง Remo

[More Detail]
     JBTC-0521A  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : กลองทิมพานี - Timpani
ราคา : 94000 บาท
รายละเอียดสินค้า : เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว/ตัวถัง ทองแดง (Copper)/หนังกลอง Remo ระบบไฮดรอลิค

[More Detail]
     JBTC-0521A  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : กลองทิมพานี - Timpani
ราคา : 96000 บาท
รายละเอียดสินค้า : เส้นผ่าศูนย์กลาง 23 นิ้ว/ตัวถัง ทองแดง (Copper)/หนังกลอง Remo ระบบไฮดรอลิค

[More Detail]
     JBTC-0521A  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : กลองทิมพานี - Timpani
ราคา : 100000 บาท
รายละเอียดสินค้า : เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 นิ้ว/ตัวถัง ทองแดง (Copper)/หนังกลอง Remo ระบบไฮดรอลิค

[More Detail]
     JBTC-0521A  [JINBAO]
ชื่อสินค้า : กลองทิมพานี - Timpani
ราคา : 104000 บาท
รายละเอียดสินค้า : เส้นผ่าศูนย์กลาง 29 นิ้ว/ตัวถัง ทองแดง (Copper)/หนังกลอง Remo ระบบไฮดรอลิค

[More Detail]
หน้า
หน้า 1 | 2 |

 

Copyright © Playmusic 2005
www.facebook.com/PlaymusicCorp